• TASUTA TARNE alates 50 eurost

 • Privaatsuspoliitika

  Axmer Group OÜ privaatsuspoliitikat

  Üldsätted

  1.1. See privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja axmer.ee (edaspidi andmetöötleja).

  1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

  1.3. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muu hulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud õigusaktides sätestatu kohaselt.

  Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

  2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

  2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

  2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema esitatud andmed oleksid korrektsed ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Kui andmesubjekti esitatud andmed on muutunud, on ta kohustatud sellest andmetöötlejat viivitamata teavitama.

  2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

  Klientide isikuandmete töötlemine

  3.1. Andmetöötleja võib töödelda andmesubjekti järgmisi isikuandmeid:

  3.1.1. ees- ja perekonnanimi;

  3.1.2. telefoninumber;

  3.1.3. e-posti aadress.

  3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

  3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse § 6 lg 1 p-d a, b, c ja f:

  1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
  2. b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
  3. c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
  4. f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

  3.4. Isikuandmeid töödeldakse töötlemise eesmärgi alusel.

  3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus.

  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – seaduses nimetatud tähtaegade alusel.

  3.4.2. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine.

  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg –seaduses nimetatud tähtaegade alusel.

  3.5. Andmetöötlejal on õigus jagada klientide isikuandmeid kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted ning ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale.

  3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

  3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui viis aastat.

  Andmesubjekti õigused

  4.1. Andmesubjektil on õigus saada oma isikuandmetele ligipääs ja nendega tutvuda.

  4.2. Andmesubjektil on õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

  4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

  4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid tema nõusoleku alusel, on andmesubjektil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.

  4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda veebipoe klienditoe poole e-posti aadressil info@axmer.ee.

  4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

  Lõppsätted

  5.1. Siinsed andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

  5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest veebilehe axmer.ee kaudu.

  Küpsised

  Mis on küpsised?

  Meie veebileht kasutab küpsiseid (cookies). Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk veebilehitsejas, mille veebileht saadab arvutis olevasse küpsiste faili. Küpsised võimaldavad meie veebilehel pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada oma veebilehte nii, et meie teenus oleks võimalikult kvaliteetne.

  Kui sa jätkad meie veebilehe kasutamist, nõustud ühtlasi küpsiste kasutamisega.

  Kui sa ei soovi, et küpsiseid sinu arvutisse salvestatakse, võid need oma veebilehitseja sätetes blokeerida. Selliselt veebilehtede küpsiseid ei salvestata, kuid nii ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid korralikult toimida.

  Meie veebilehel kasutatavad küpsised

  Väga vajalikud küpsised 

  Neil küpsistel on oluline roll meie saidi töös. Näiteks kuuluvad siia küpsised, mille abil saate liikuda õigetele lehtedele, kui teeme veebisaidi töös uuendusi.

  Talitlusküpsised 

  Need küpsised koguvad teavet, kuidas külastajad kodulehte kasutavad. Nii saame teada, kui on ilmnenud mõni viga. Me ei kogu otsest kasutajat tuvastavat teavet, vaid anonüümseid andmeid. Kasutame seda teavet ainult veebisaidi töö täiustamiseks.

  0
   0
   Ostukorv
   Ostukorv on tühiTagasi e-poodi